logo  1. “Kredits247.lv” mājas lapas izkārtojumu, dizainu , kā arī no tiem izrietošos elementus, kā reklāmas, tabulas un attēlus nedrīkst reproducēt, kopēt un atdarināt nekādā veidā bez atļaujas, kas iegūta no “Kredits247.lv”
  2. “Kredits247.lv” tīmekļa vietnē izvietotā informācija ir tikai informatīvs saturs, kas nekādā veidā nevar un nebūs uzskatāms par mēģinājumu pārdot, vai pārliecināt pircēju , par pārdošanu, nevienam no mājas lapā kredits247.lv izvietotajiem produktu attēliem, vai saitēm un informācijai.
  3. “Kredits247.lv” ir izvietota informācija, kura veidota pēc iespējas labākiem nodomiem un cenšoties attēlot to pilnībā pareizi , bet neviena kļūda, neuzmanība, kā arī informācija, kā tekstā, tā attēlos nevar tikt uzskatīta par “kredits247.lv” atbildību un mēs neuzņemamies atbildību par saturu, kas izvietots tīmekļa vietnē “Kredits247.lv”.
  4. Visu informāciju, kas tiek atspoguļota “Kredits247.lv” mājas lapā lapas veidotāji uzskaita un iegūst no uzticamiem avotiem, bet avotu uzticamību mēs nepārbaudām, kas nozīmē, ka kļūdas šajā informācijā, vai informācijas kontekstā nebūs mūsu vaina.
  5. “Kredits247.lv” Neuzņemas nekādu atbildību par tīmekļa vietnes “Kredits247.lv” pieejamību interneta vidē.
  6. Dati, kurus jūs ievadāt šīs mājas lapas formās un ievadlaukos netiek atklāta trešajām personām , bet mēs neuzņemamies atbildību par šiem datiem zādzību vai to noplūdes gadījumā.
  7. “Kredits247.lv” nav atbildīgs par nekādu trešo pušu informāciju, kas tiek attēlota mūsu tīmekļa vietnē, bet mēs cenšamies darīt visu iespējamo, lai šāda tipa informācijas vai pieejas iekļaušanu padarītu pēc iespējas pieejamāku.
  8. “Kredits247.lv” Neuzņemas nekādu atbildību par mūsu tīmekļa vietnē atrodošiem vīrusiem, vai citām ļaunprātīgām programmām, ja mūsu vietne tikusi pakļauta trešo personu neautorizētai piekļuvei. “Kredits247.lv” dara visu, lai šādas situācijas novērstu, bet mēs un mūsu darbinieki nevaram tikt finansiāli vai kā citādi būt atbildīgi par šādām ļaunprātīgām programmām.
  9. Tīmekļa vietnē “Kredits247.lv” attēlotā informācija, un dati ir “Kredits247.lv” īpašums, un tam pieder arī visas autortiesības, un visas citas intelektuālā īpašuma tiesības uz šo saturu, ja vien netiek norādīts savādāk.
  10. Viss saturs un informācija, kas apkopotas “Kredits247.lv” mājas lapā var tikt izmantota tikai personīgiem, bet ne komerciāliem mērķiem.
Pēdējo reizi atjaunots: